TISZTELT LÁTOGATÓNK!

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak meghatározására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) definíciók alkalmazandóak.

A tájékoztató az All-round Security Kft. www.allsec.hu címen elérhető portáljával összefüggésben folytatott személyes adatkezelésre vonatkozik.

 

I.
AZ ALL-ROUND SECURITY KFT. A GDPR 13. CIKKE ALAPJÁN AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST ADJA AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A portállal összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében az All-round Security Kft. az adatkezelő. Az All-round Security Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató évente felülvizsgálatra kerül, az All-round Security Kft. a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével az All-round Security portálon közzéteszi.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatkezelő neve: All-round Security Kft.
Az adatkezelő címe: 1144 Budapest, Gvadányi utca 60.
Az adatkezelő e-mail címe: info@allsec.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36204559738
Az adatkezelő weboldala: www.allsec.hu

ADATFELDOLGOZÓ

Az All-round Security Kft. a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS

Partnerek, ügyfelek személyes adatainak külföldre történő továbbítása jelenleg nem történik.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatkezelő végrehajtja a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket.

II.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

 

AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE

A portálokon megosztott információk megtekintése nem igényli személyes adatok megadását, erre kizárólag az All-round Security Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetében van szükség.

A kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására van szükség:

 • az érintett neve;

 • az érintett telefonszáma;

 • az érintett beosztása;

 • elektronikus postafiók címe;

 • opcionálisan a Szervezet weblapja.

Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA

Az adatkezelés célja

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. ügyfél kapcsolattartás – a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

 2. ajánlatadáshoz kapcsolódóan – az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság;

 3. szerződéskötés – szerződéses partnerek adatainak, szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

 4. projektmegvalósítás – ügyfelek megrendeléseinek teljesítése – szerződés teljesítéshez szükséges;

 5. számlázás – jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 1. ügyfél kapcsolattartás, ügyfél beléptetés – jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság
  • név;

  • telefonszám;

  • email cím;

 1. ajánlatadás – jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság

  • név;

  • telefonszám;

  • e-mail cím;

  • végzettségi, képzettségi adatok;

 1. szerződéskötés, szerződéses természetes személy partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

  • név;

  • lakcím;

  • e-mail cím;

  • telefonszám;

 1. projektmegvalósítás GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges;

  • név;

  • telefonszám;

  • e-mail cím;

 1. számlázás – jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

  • név;

  • lakcím;

  • telefonszám;

  • e-mailcím;

  • adószám/adóazonosító jel;

  • TAJ szám.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: amennyiben az adatkezelés hatálya alá eső dokumentum olyan mellékkötelezettséget tartalmaz, vagy olyan jogviszonyhoz kapcsolódik, amely bármely féle kötelezettséget keletkezett, az ott meghatározott határidőt követő 1 évig, illetve az ott meghatározott mellékkötelezettség lejártát követő 1 évig.

Amennyiben a kezelés bármely okból meghiúsul az adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli.

Ajánlatadás, projektmegvalósítás a szerződés megszűnését követő 8 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés aláírását követő 8 év.

A számlákat jogi kötelezettség miatt a számla kiállítását kővető 8 évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje a számla kiállítását követő 8 év.

III.
AZ ÉRINTETT JOGAI

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintettnek a GDPR III. fejezetével összhangban joga van ahhoz, hogy

 • tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről, jellemzőiről (az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről; az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; az adatkezelés időtartamáról; jogairól, kiemelten a hozzájárulás visszavonásának jogáról; a panasztétel lehetőségéről);

 • az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől;

 • kérhesse a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;

 • élhessen az adathordozhatóság lehetőségével;

 • kérhesse a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), kezelésének korlátozását; továbbá

 • tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

A hozzáférési és adathordozhatósági jog indokolatlan többszöri, vagy ismételt gyakorlása esetén adatkezelő adminisztrációs díjat számíthat fel. A hozzáférési és adathordozhatósági jog gyakorlásának előfeltétele lehet az adatok tárolására alkalmas, megfelelő biztonságú adathordozó érintett általi rendelkezésre bocsátása. Adatkezelő a hozzáférést és az adathordozhatóságot az adatkezelés során alkalmazott formátumban és technológiai paraméterekkel biztosítja.

ADATVÉDELMI KÉRELMEK

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel elektronikusan az info@allsec.hu e-mail címre küldve megteheti azt.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Személyes adatra vonatkozó megkeresés esetén a személyazonosság igazolását követően áll módunkban teljesíteni a megkereséseket. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az adatkezelő elektronikus úton adja meg kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

All-round Security Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

IV.
ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

All-round Security Kft. biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak (NAIH) és tájékoztatja az érintettet is.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az érintettet indokolatlan késedelem nélkül értesítjük adatvédelmi incidensről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről elsősorban e-mailben, amennyiben ez nem lehetséges, a rendelkezésünkre álló egyéb elérhetőségén keresztül.

V.
JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az alábbi szervekhez fordulhat:

Az érintett által tapasztalt jogellenes személyes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a NAIH-nál, amennyiben személyes adatai kezelésének megsértését tapasztalja:

 • Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH).
  Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefonszáma: 061-391-1400
  Fax száma: 061-391-1410

 

Kelt: Budapest, 2019. január 16.